Bereikbaar tijdens openingstijden: 013 – 88 00 509      |      info@sylcdance.nl

Bereikbaar tijdens openingstijden:
013 – 88 00 509      |      info@sylcdance.nl

Algemene
voorwaarden

De algemene voorwaarden van SylCdance zijn de “bekende” kleine letters. Even de regels helder en duidelijk op een rij. Zo weet je precies waaraan je toe bent vanaf het moment dat je een overeenkomst met ons aan gaat.

Algemene voorwaarden SylCdance Studio & Academy

1. Inschrijven

1. Inschrijven kan uitsluitend via de website. Zodra u het inschrijfformulier via de website heeft ingevuld en verstuurd bent u ingeschreven. Vanaf die datum gaat uw contract in.

Na inschrijving krijgt u een handmatig bevestigingsmail met info over de 1e betaling. Deze betaling gaat de eerstvolgende kalender maand via automatische incasso per bank. Na inschrijving/betaling ontvangt u een ledenpas bij de eerst volgende les.

2.Het mobiele nummer wat u op het inschrijfformulier heeft ingevuld zal toegevoegd worden aan de groep app, die alleen bedoeld is voor les inhoudelijke communicatie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid wie er in de groep app deelneemt en informatie verzendt of ontvangt.

3.De ledenpas dient u iedere les mee te nemen. Deze pas dien je zelf voor de les te scannen bij binnenkomst. Bij het vergeten van de pas of in geval van achterstallige betaling kunnen wij u helaas geen toegang tot de les verlenen. Iedereen is verplicht zich te melden aan de balie. Wij willen, ook uit veiligheidsoverweging, weten wie er in ‘huis’ is.

4.Nieuw ledenpas bij verlies of diefstal rekenen wij € 6,-

2. Betalingen

1.De betaling bij inschrijving bestaat uit het entreegeld € 15,-, de contributie van de eerste maand en eventueel de contributie van de pro rato maand. De opzegmaand dient altijd gelijk te zijn aan het bedrag van de maandelijkse contributie. Deze zal uiteindelijk na schriftelijke opzegging als laatste maand aan contributie worden geïncasseerd.

2.De maandelijkse contributie wordt in de 1e week van de maand via automatische incasso geïncasseerd. Bij fout van afschrijving dient u zelf binnen 5 werkdagen het verschuldigde bedrag over te maken via ons banknummer NL88ABNA0418570078 t.n.v. SylCdance Studio onder vermelding van de maand, naam van cursist en factuurnummer.

3.U bent zelf verantwoordelijk voor voldoende saldo en correcte bankgegevens bij onze administratie voor het tijdig voldoen van uw betalingen. Er worden geen facturen gestuurd en betalingen worden nimmer gerestitueerd.

4.Vanaf september 2022 loopt het seizoen van september t/m juli. De kleine schoolvakanties dienen te worden doorbetaald; De 2023 zomervakantie maand augustus niet. De vakanties en vrije dagen vindt u op onze website.

4.1 Vanaf september 2023 loopt het seizoen van september t/m 5 juli. De kleine schoolvakanties dienen te worden doorbetaald; De 2024 zomervakantie maand juli niet en augustus wel. De vakanties en vrije dagen vindt u op onze website.

5.SylCdance behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per begin schooljaar met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. btw-percentage verhoging of verlaging) wordt onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

3.Achterstallige betalingen

1.Bij niet tijdige betaling wordt eerst een kosteloze herinnering gestuurd. Daarna volgen nog 2 herinneringen waarbij per keer €5 administratiekosten worden berekend.

2.Als u na twee herinneringen niet heeft betaald, ontvangt u een ingebrekestelling. U heeft daarna nog vijf dagen om de betaling inclusief de reeds in rekening gebrachte administratiekosten te voldoen. Wanneer de betaling niet binnen vijf dagen na de ingebrekestelling is voldaan, wordt de openstaande betaling overgedragen aan een incassobureau.

3.Bij het zelfstandig terugboeken van de contributie zonder schriftelijke goedkeuring van SylCdance kunnen wij helaas geen toegang tot de les verlenen en vervalt artikel 3.1 en gaat artikel 3.2 direct in.

4.Opzeggen van uw abonnement

1.U dient uw les(sen) schriftelijk op te zeggen. U kunt opzeggen door een mail te sturen naar administratie@sylcdance.nl. Bij opzegging krijgt u een bevestiging via de mail. Bewaar deze goed! Dit is uw bewijs van uitschrijving. Zonder opzegging loopt uw abonnement gewoon door, ook als u niet meer komt. Zeg dus tijdig op, want restitutie van lesgeld of de opzegmaand is niet mogelijk!

2.Na 6 maanden lidmaatschap kunt u opzeggen en doet u dit voor de 24e van de maand, kan de reeds bij inschrijving betaalde opzegmaand vanaf de eerstvolgende maand ingaan.

3.Het seizoen bestaat uit 11 maanden. Wilt u na de zomerstop niet terugkomen? Zeg dan 1 maand vóór de zomerstop uw abonnement op anders loopt het abonnement automatisch door.

4.Het lesrooster verandert ieder jaar. Houd er dus ook rekening mee dat het tijdstip van uw les in het nieuwe seizoen steeds kan veranderen. Wilt u het risico niet nemen dat u uw les in het nieuwe seizoen niet meer kunt volgen? Zeg ook dan 1 maand vóór de zomerstop op.

5.COVID-19: Mochten wij van de overheid onverhoopt tijdelijk fysiek moeten sluiten, dan zullen wij tegen dezelfde voorwaarden online of buiten of met aangepast lesrooster doorgaan. U kunt dan natuurlijk altijd uw abonnement volgens de altijd geldende regels beëindigen.

5.Abonnement tijdelijk stopzetten

1.Het is niet mogelijk om uw abonnement tijdelijk stop te zetten. Er wordt uitsluitend een uitzondering gemaakt in geval van langdurige blessure/ziekte. U dient hiervoor een medisch bewijs in te dienen bij onze school.

6.Afmelden voor een les/inhalen

1.Mocht u een keer niet bij uw les aanwezig kunnen zijn, dan kunt u zich per groep app-bericht of bij vertrouwelijke afmelding via e-mail administratie@sylcdance.nl afmelden.

2.Inhalen bij persoonlijke afmelding is niet mogelijk. 

3. Pasen en Pinksteren krijgt Studio lid, die op deze dagen lid zijn 2 SylC en 2 Friends JAM vrijkaarten. Deze zijn niet inwisselbaar voor contributie of contanten. Vrijkaarten zijn na beëindiging van het abonnement niet meer geldig.

7.Proeflessen/losse lessen/strippenkaart

1. Een proefles kost 8 Euro en kan alleen aangevraagd worden via de website. Het is niet mogelijk om meer dan 2 proeflessen van dezelfde dans les  te volgen.

2.Losse lessen is niet mogelijk, maar als optie is er een 5 rittenkaart.

3.Voor proeflessen of lessen op een strippenkaart geld: u kunt de les pas volgen als de betaling is voldaan en u een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen.

8.Dans performance 

1.SylCdance heeft het recht om een voorstelling / kijkavond / open dag / optreden / wedstrijd in te plannen.

2.Per lid zijn er kosten aan verbonden.  Bijvoorbeeld voor kleding, entree tickets of overige dans performance benodigdheden.

3.Elk lid is verplicht deel te nemen aan de SylCdance voorstelling(en). Met uitzondering van de 30-60 jaar les.

4.In de les wordt getraind aan de dans performance. Bij geen deelname is geen uitzondering mogelijk. Artikel 4.1 en artikel 5.1.

9.SylCdance Academy

1.Alleen bij het doorstaan van de selectie kunt u deelnemen aan de SylCdance Academy.

2.Alleen bij het doorstaan van de selectie en auditie kunt u deelnemen aan Academy Competition.

3.Bij inschrijving van de SylCdance Academy gaan zowel ouder(s)/verzorger(s) als kind akkoord met de verplichte lesuren en nemen de regels in acht.

3.1 Bij akkoord van de Academy gaan zowel ouder(s)/verzorger(s) als kind akkoord dat ieder de verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot
( top) sport mentaliteit, mentale en fysieke onderhoud en ondersteuning.

4.Bij het niet nakomen van SylCdance Academy afspraak zal een eerste waarschuwing per mail verstuurd worden.

5.Als u of uw kind na twee waarschuwingen in gebreke blijft, ontvangt u een contact gesprek uitnodiging.

6.Bij geen akkoord voor een contact gesprek of wanneer er geen overeenkomst tussen beiden partijen mogelijk is zal SylCdance een beroep doen op de algemene voorwaarden.

7.Leerlingen contact en verlof aanvraag gaat via steijnkooij@sylcdance.nl Mondelinge of telefonische overeenkomsten zijn niet bindend.

8. De Academy zaterdag feest of extra vakantie dag wordt een week naar voren geschoven door middel van een gezamelijke les.

10.Aansprakelijkheid

1.SylCdance is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

2.Dit geldt tevens voor eventueel lichamelijk letsel wat bij SylCdance opgelopen wordt. Meldt blessures of andere beperkingen altijd bij de betreffende docent.

3.Op bovenstaande twee punten kan bij SylCdance dan ook geen beroep worden gedaan.

11.Privacy

1.Bezoekers, ouders en leden zijn niet geoorloofd beeldmateriaal te maken. De school kan daarentegen wel foto’s en video-opnames maken van de lessen en voorstellingen. Deze worden gebruikt voor studiemateriaal, maar kunnen ook worden ingezet voor onze eigen website en sociale media. Wij zullen respectvol met dit materiaal omgaan en het nooit uit handen geven. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich hiermee akkoord. Gaat u niet akkoord, laat het ons dan schriftelijk weten.

2.Het lesmateriaal, zoals choreografieën, is niet toegestaan voor extern gebruik (o.a. sociale media), tenzij er toestemming is van de desbetreffende maker van het materiaal.

Het lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘voorwaarden en reglement’ van SylCdance en hiernaar te handelen. Door uw inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden van SylCdance te accepteren.

Bepalingen waarin de algemene voorwaarden niet worden voorzien, worden door de directie van SylCdance bepaald en zijn voor het lid bindend.

Voor het laatst bijgewerkt op 29 mei 2022

Pin It on Pinterest